خدمات

مژه اسپایکی

اکستنشن مژه Spiky از حجم متناسبی برخوردار است و بلندی آن هم به نوع چشم بستگی دارد. در برخی قسمت‌های چشم از مژه کوتاه و در برخی قسمت‌های دیگر از مژه های بلندتر استفاده می‌شود.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید