خدمات

ترمیم مژه اسپایکی

ترمیم مژه اسپایکی ۳ هفته پس از کاشت انجام می‌شود و‌ پس از جداسازی مژه‌های رشد شده، جاهای خالی با توجه به نوع چشم شما مجدد پر خواهند شد.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید